Termíny kurzu
Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Kontaktujte nás
Absolvent vzdelávacieho programu je komplexne oboznámený s aspektami obrany a bezpečnosti štátu, informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti. Dokáže sa orientovať v právnych predpisoch regulujúcich bezpečnosť a obranu štátu a dokáže ich aplikovať v praktických prípadoch. Absolvent je zorientovaný v praktickom fungovaní nástrojov informačnej bezpečnosti a dokáže vyhodnocovať základné riziká.
Cena vzdelávacieho programu je 2000,- eur bez DPH (poplatok je možné uhradiť v celosti pred začiatkom vzdelávacieho programu alebo za každý semester po 1000,- eur vždy pred začiatkom semestra)
Názov vzdelávacích inštitúcií:
 • Slovenská informačná služba
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Cieľové skupiny:
Zamestnanci bezpečnostných a obranných zložiek štátu; zamestnanci verejnej správy a verejných služieb, ktorí sa podieľajú na tvorbe a realizácii bezpečnostnej a obrannej politiky (štátna správa, územná samospráva, záujmová samospráva);
Stredný a vyšší manažment súkromných spoločností zabezpečujúci ochranu a bezpečnosť informácií a informačných tokov (korporácie, nadnárodné spoločnosti, spoločnosti ochraňujúce duševné, priemyselné a obchodné tajomstvo);
Stredný a vyšší manažment spoločností poskytujúcich služby v oblasti súkromnej bezpečnosti (detektívi, zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb);
Osoby zamestnané v sektore ochrany a nakladania s informáciami; osoby zamestnané v sektore kybernetickej bezpečnosti, vysokoškolskí študenti študujúci v odboroch zameraných na obranu a bezpečnosť.

Prihláška:

Prihláška uchádzača o vzdelávací program musí obsahovať štruktúrovaný životopis uchádzača vo forme Europass, výpis z registra trestov a motivačný list, v ktorom uchádzač priblíži dôvody, pre ktoré sa rozhodol na vzdelávací program prihlásiť.
Pozn.: Podávanie prihlášok na akademický rok 2023/2024 bude spustené v auguste 2023.
Prijímacie konanie bude pozostávať z písomnej časti obsahujúcej testové aj otvorené otázky a z ústneho pohovoru.

Osoby zodpovedné za vzdelávací program:

 • JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD., MBA, Slovenská informačná služba
 • Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Ing. Lukáš Šoltés, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Lektormi sú osoby z akademického prostredia oboch fakúlt, osoby pracujúce v bezpečnostných zložkách štátu, vrcholoví odborníci v oblasti bezpečnostného manažmentu a riadenia rizík.

Obsah kurzu

 • Pojem, predmet a metodika bezpečnostných štúdií.
 • Bezpečnostná politika štátu, jej vnútroštátna a zahraničná dimenzia, bezpečnostné záujmy štátu, bezpečnostné výzvy a hrozby, pojem a druhy, nástroje bezpečnostnej politiky štátu, bezpečnostný systém Slovenskej republiky.
 • Bezpečnosť ako predmet skúmania v neprávnych vedách a v právnej náuke, súkromná bezpečnosť, teoretické východiská bezpečnostných štúdií.
 • Ústavnoprávna regulácia bezpečnosti štátov a medzinárodnoprávna regulácia bezpečnosti štátov a medzinárodného spoločenstva.
 • Administratívnoprávna regulácia bezpečnosti štátu a trestnoprávna regulácia bezpečnosti a obrany štátu.
 • Policajná správa, Policajný zbor Slovenskej republiky, Interpol, Europol, Frontex, medzinárodná policajná spolupráca.
 • Správa obrany, Ozbrojené sily Slovenskej republiky, NATO, príprava obyvateľstva na obrannú spoluprácu.
 • Spravodajská ochrana štátu, národné spravodajstvo, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, kriminálne spravodajstvo.
 • Správa informácií, bezpečnosť štátu a sloboda informácií, ochrana utajovaných skutočností, Národný bezpečnostný úrad, personálna bezpečnosť, priemyselná bezpečnosť.
 • Bezpečnosť informačných technológií, bezpečnosť operačných systémov, bezpečnosť v internete.
 • Forenzná analýza, kódovanie, kryptografia a bezpečnosť vnútorných systémov, bezpečnostná politika informačných systémov, manažment v informačných technológiách..
 • Manažment informačnej bezpečnosti, penetračné testovanie, princípy bezpečnosti informačných technológií, princípy informačnej bezpečnosti, sieťová bezpečnosť.
 • Aspekty kybernetickej bezpečnosti, kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru štátu, Centrum kybernetickej obrany SR, kybernetické spravodajstvo.
 • Aktuálne bezpečnostné výzvy a hrozby, hybridný konflikt a nástroje hybridného zasahovania do vnútornej a vonkajšej bezpečnosti štátov, hrozby kybernetickej bezpečnosti, terorizmus ako fenomén asymetrického konfliktu.

Ďalšie informácie:
 • Záverečná práca: celkový rozsah maximálne 40 normostrán.
 • Záverečná skúška: písomná časť a ústna časť.
 • Vyučovací jazyk: slovenský jazyk / anglický jazyk.

Bližšie informácie: